‘Van de Voorzitter’ (82)

ledenvergadering

In de 82e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

Sportraad Apeldoorn
Op 19 mei was de ALV van de Sportraad Apeldoorn. Naast de standaard-agendapunten zoals notulen, ingekomen stukken, mededelingen, bestuursverkiezing, jaarverslag en jaarrekening waren er ook presentaties over “ondermijning in de sport”, startnotitie kadernota Sport in Apeldoorn en WTBR (wet bestuur en toezicht rechtspersonen). Er werd afgesloten met een inspirerende lezing door Edwin de Wolf over (zelf)leiderschap, moed, toewijding en extreme veerkracht. Edwin is bestuurslid Invictus Games. 

De algemene ledenvergadering is belangrijk voor een vereniging. Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid en hopen op de ALV decharge te krijgen voor het afgelopen jaar. Ook deze ALV was er decharge voor het gevoerde beleid.

Dit sluit mooi aan op de WTBR, de wet bestuur en toezicht rechtspersonen, die op 1 juli 2021 in werking treedt. De WTBR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.

De presentatie van “ondermijning in de sport” gaf een inzicht in de vormen van ongewenste (criminele) activiteiten waar je als vereniging mee te maken kunt krijgen en een zo vroeg mogelijke herkenning van deze vormen zorgt ervoor dat je als bestuur tijdig kunt ingrijpen.

De presentatie over Startnotitie en het proces van de Kadernota Sport door de gemeente Apeldoorn gaf inzicht langs welke weg er wordt gewerkt aan een sportief en vitaal Apeldoorn met sport- en beweegakkoord als rode draad. Werkend naar een toekomstbeeld Apeldoorn 2040. Dat toekomstbeeld gaat over aanbod van goede sport- en beweegvoorzieningen passend bij een groeiende stad. Het jaar 2040 lijkt ver weg maar met een goedgekeurde kadernota Sport liggen er kaders vast voor begrotingen en het sportlandschap. Daar kan de gemeenteraad mee sturen en de Apeldoornse samenleving en sportverenigingen kunnen hierop steunen.

Wethouder van Sport, Nathan Stukker, verzorgde de mededelingen namens de gemeente. Een van die mededelingen ging over de wijze waarop de gemeente Apeldoorn denkt de gevolgen van Corona door verenigingen die daar het hardst door zijn geraakt, te kunnen verzachten. Een meedenkende gemeente, maar de formele besluiten moeten nog genomen worden.

De ALV werd afgesloten met een lezing door Edwin de Wolf. Een jonge succesvolle militair die zijn been moest missen tijdens een vredesmissie.  Het fysieke en mentale gat waarin hij daarna viel en hoe hij daar weer uit is geklommen met sportief en maatschappelijk succes. Hij had zelf een rolmodel voor ogen en de huidige generatie ziet in hem een rolmodel.

De WTBR en de SAO Apeldoorn
Ik ben nu 9 jaar lid van deze vereniging en heb in die tijd geen zaken gezien die de overheid wil voorkomen met de WTBR. Sterker nog we hebben goede statuten die wanbestuur en onverantwoordelijk financieel beheer moeten voorkomen. We hebben het aangaan van verplichtingen niet in één hand gelegd. Onze nieuwe statuten en huishoudelijk reglement zijn getoetst aan de WTBR. Het is fijn dat we twee juristen in ons bestuur hebben.

Veel belangrijker vind ik hoe we met elkaar omgaan. Wij in het bestuur, wij als leden. Hoe nemen we onze bestuursbesluiten, hoe leggen we die vast en hoe communiceren we onze besluiten. Hoe gaan we met elkaar om op het trainingsveld en hoe gedragen we ons in de kantine. Respect jegens elkaar en zijn we aanspreekbaar op ons gedrag. Ik vind dat we dat als vereniging heel goed doen.

Rolmodel
Bij aanvang van de training kwam Luuk Timmer aangelopen met een traktatie. De aanleiding van deze traktatie was de promotie naar de Masterclass betaald voetbal. Een fantastische prestatie die je van harte is gegund. Gefeliciteerd Luuk!

Nog even doorstoten naar Champions League en dan kun je ook je eigen lezingen gaan geven Luuk. Het zou maar eens zo kunnen gaan… Een gewone jongen uit Apeldoorn die samen met zijn broer ging voetballen. Zijn broer was qua voetbal duidelijk meer getalenteerd en Luuk ging al op jonge leeftijd wedstrijden fluiten. Zijn talent voor fluiten bleef niet onopgemerkt. Tijdens zijn studie in Nijmegen kreeg Luuk het voor elkaar om succesvol zijn studie af te ronden in combinatie met snel doorgroeien op de scheidsrechtersladder. Dan kun je vertellen over je doorzettingsvermogen, over koude avonden als vierde official bij de 1e divisie. Vervolgens maakte je de stap naar de masterclass en kon je jezelf warm-fluiten als scheidsrechter in de 1e divisie. Tot zover de historie, de toekomst “op weg naar rolmodel” en op weg naar de Champions League “moet je nog effe doen Luuk”. Nadat je de felicitaties op de training in ontvangst had genomen moest er gewoon weer getraind worden. Ik hoor onze trainer jouw ook aansporen met de woorden “Luuk, trap die grond onder je weg!”

Over de trainer gesproken
De afgelopen weken heeft André Kleverwal meegelopen met trainer Meine de Boer. In de maand juni zal André de trainingen geven met Meine als mentor op de achtergrond. Vanaf 1 juli zwaait Meine de Boer af en zal André Kleverwal officieel het trainersstokje overnemen.

Op 10 juni kunnen we weer gebruik maken van de kleedkamers en douches. Vanaf 10 juni is de aanvangstijd van de trainingen weer standaard om 19:30 uur.

Gesprek met gemeente
Op maandag 31 mei hadden Jelle en ik namens het bestuur een gesprek met de gemeente Apeldoorn over het nieuwe zwembad.

Op het bovenstaande plaatje zie je het zwembad ingetekend.

Jelle en ik zaten digitaal aan tafel met vertegenwoordigers van de gemeente: Arjan van de Vlekkert (planoloog) en Bram Vlaun (stedenbouwkundige). We hebben een prima gesprek gehad waarbij beide partijen de ruimte hadden om hun inbreng te verwoorden. In het gesprek hebben wij aangegeven dat de komst van zwembad mogelijk effect heeft op de uitoefening van onze hobby. Die effecten hebben wij besproken. Ons is vriendelijk verzocht om ook een schriftelijke reactie in te dienen. Dat hebben we natuurlijk gedaan. De kern van onze reactie is als volgt;

  • We zijn blij met de komst van het zwembad, geeft een positieve impuls aan de omgeving
  • We hebben opmerkingen gemaakt bij de bovenstaande tekening vanuit ons doel om het grasveld een zo groot mogelijke trainingslocatie te laten blijven.
  • We hebben gesproken over het gebruik van het grasveld door verschillende partijen (burgers, bedrijven, scholen en verenigingen), we verwachten een intensiever gebruik en hebben aangedrongen op een blijvende kwaliteitsimpuls van het grasveld en een verhoogde status van het onderhoudsplan.
  • Tijdens de bouw van het zwembad willen wij de beschikking kunnen houden over het grasveld
  • Wij hebben aangegeven welke maatschappelijke initiatieven wij ontplooien t.b.v. burgers en verenigingen. Van ontspanning tot opleiding scheidsrechters. Van stembureau tot informatieavonden voor voetbalverengingen. De helpende hand voor collega verenigingen bij gebruik clubhuis en/of kleedkamers.

Bestuursvergadering
Op maandagavond 31 mei hadden wij (ook nog) een reguliere bestuursvergadering die vooral in het teken stond van “het weer open gaan”.

Opstarten vraagt aandacht en het kost weer tijd om alles in te regelen. De voorraad moet in één keer flink worden aangevuld. De accommodatie moet weer startklaar worden gemaakt. Kleedkamers en kantine moeten een opstart schoonmaakbeurt krijgen. De clubavond is op 10 juni. De tafelzetting van 1,5 meter moet weer worden ingericht, terras open, barrooster etc. Ik hoop dat jullie allemaal komen en dat we een heel eind richting de “vijftig” bezoekers komen. Jullie hebben in voorgaande periode laten zien dat wij samen heel goed kunnen omgaan met de corona-maatregelen. Nieuw voor ons is de avondklok. We sluiten echt om 22:00 uur en hopen dat dit slechts 3 weken duurt, want dan zouden we de volgende versoepelingen kunnen verwachten.

De penningmeester ging nog even in op de laatste subsidieaanvraag die wij onlangs hebben gedaan ter grootte van € 1.000,-. Het is goed om ons te realiseren dat wij al € 5.000,- subsidie hebben ontvangen en nu nog twee aanvragen hebben uitstaan. Eén keer € 1.500,- en de zojuist beschreven aanvraag van € 1.000,-. Met deze subsidies zijn wij in staat om een groot gedeelte van het omzetverlies en doorlopende kosten te dekken, hetgeen voor een kleine vereniging als ons van groot belang is.

Gerard Jansen
Opeens verscheen er een filmpje in de app waarin Gerard Jansen werd verrast. Rutger Bekebrede kwam onverwachts ten tonele op een terras in Apeldoorn waar Gerard met z’n partner een drankje deed. Rutger reikte namens de KNVB de speld en een oorkonde uit aan Gerard Jansen die behoren bij de eretitel “scheidsrechter van verdienste”. Gerard namens ons allen, van harte gefeliciteerd!

Ik zeg tot gauw!

Kom je donderdag 3 juni trainen, help dan even mee. We gaan na de training de kleedkamers goed schoon maken zodat we deze op 10 juni weer in gebruik kunnen nemen.

Met sportieve groet,
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn.