‘Van de Voorzitter’ (84)

ledenvergadering

In de 84e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

Op 12 juli hadden wij onze laatste bestuursvergadering van dit seizoen. Geen spannende zaken op de agenda. We hebben stilgestaan bij de laatste zaken voor de vakantie en we hebben al met een scheef oog gekeken naar wat wij in september en oktober willen opstarten.

We hebben bij de mededelingen even stil gestaan bij een lid van onze vereniging die ziek is. Verder hebben we naast de notulen van de vorige vergadering de behoorlijk uitgedunde actielijst behandeld. We zijn de commissies langsgelopen. De OC (ontspanningscommissie) is bezig om te kijken welke activiteiten we weer kunnen opstarten na de zomer. De clubhuiscommissie heeft de lopende zaken op orde. We onderzoeken of we naast de nieuwe barkoeling ook “de vriezer” moeten aanpakken. We hebben bij de spelregelcommissie en de TC (technische commissie) gekeken wat mogelijk is na de zomer. We hebben als bestuur gezegd dat we graag de voorbereidingen van het TW2022 (het technisch weekend) voor januari 2022 willen opstarten.

De penningmeester is nu druk bezig met het opmaken van de financiën van het afgelopen seizoen. Het onderwerp WTBR-Statuten-HHR (WTBR=de wet bestuur en toezicht rechtspersonen, HHR=huishoudelijk reglement) hebben we besproken in de zin van “wat zijn de laatste loodjes?”. De penningmeester pakt dit op. Het nieuwe seizoen vangt meestal aan met een aantal informatieve avonden zoals; avond scheidsrechterscoördinatoren, open dag, nieuwe spelregels. Daarnaast worden de KNVB-cursussen weer opgestart in onze locatie De Haven. We hebben enkele afspraken gemaakt m.b.t. deze zaken. Veel verder weg, nu nog 6 jaar, vieren wij als SAO Apeldoorn ons 100-jarig jubileum. We hebben uitgesproken dat we over 1 jaar willen starten met een jubileumcommissie. Daartoe zullen wij als bestuur het komende jaar een kader opstellen waarmee deze commissie aan de slag kan gaan.

Tijdens de afsluiting van de vergadering kwamen er nog twee interessante onderwerpen ter sprake. Het eerste onderwerp betrof een onderzoek van een voetbalvereniging die heeft onderzocht waarom mensen lid worden van deze vereniging en daarbij hebben ze ook meegenomen wat de reden was van leden om  het lidmaatschap op te zeggen. Een mooi initiatief dat wij ook bij de SAO willen gaan onderzoeken. Bij het tweede onderwerp werd kort ingegaan op de toekomstplannen van de KNVB m.b.t. werving en behoud. Goed om daar over geïnformeerd te zijn, misschien nog mooier als wij daar als SAO Apeldoorn bij betrokken kunnen raken.

VCN-COVS
Tijdens onze bestuursvergadering hebben we ook gesproken over de vele vacatures bij onze belangenbehartiger “de COVS”. De COVS behartigt de belangen van de scheidsrechter, werkt nauw samen met de KNVB en haar districten. Ze vertegenwoordigt en ondersteunt ons als SAO-Apeldoorn, één van de 57 aangesloten scheidsrechtersverenigingen. Op persoonlijke titel zeg ik dat wij op een goede en constructieve wijze met de VCN (Verenigingsbestuur COVS Nederland) samenwerken. Wij hebben onderling als bestuur van de SAO onze zorgen gedeeld, bij het aantal ontstane vacatures momenteel bij de VCN. Wij zijn erbij gebaat dat onze vertegenwoordiger, de VCN, snel weer alle vacatures heeft ingevuld.

Kortom een bestuursvergadering van terugkijken en vooruitkijken, zonder al te veel schokkende beslissingen of besluiten.

Op en rond onze Haven
Sinds we elkaar weer mogen ontmoeten in onze Haven kunnen de trainende en niet-trainende leden elkaar weer ontmoeten. Over het algemeen zijn de niet-trainende leden al heel lang lid van onze vereniging en het is mooi om hen weer te mogen ontmoeten. Soms komt er ook een bericht voorbij van ziekte. Zoals nu het geval is bij een lid van ons. Wij hebben een aantal vrijwilligers die dan op ziekenbezoek gaan en een bloemetje namens alle leden aanbieden. Spontaan worden er door individuele leden kaartjes gestuurd. Dat toont een verbondenheid en betrokkenheid waar ik heel erg trots op ben. Ik heb in een persoonlijke app geschreven dat wij op onze clubavond over hem hebben gesproken en dat wij hem heel veel beterschap wensen. Hij is blij met ons medeleven, gaat vol vertrouwen in therapie, maar heeft nu vooral behoefte aan rust.

De trainingsopkomst is goed en onze nieuwe trainer heeft uitdagende en gevarieerde trainingen. Ons trainingsveld ligt er momenteel heel goed bij. Het weer en het regelmatige maaien werpen hun vruchten af. Afgelopen donderdag was ik aangenaam verrast door “de terugkomst” van vier frequent trainende leden. Door verschillende omstandigheden waren zij een aantal weken niet op de training geweest. Voor mij zit dat aangename in 2 dingen; we hebben wat te bieden en er komt weer uitdaging bij de diverse leeftijdsgroepen. Welkom terug Jos, Peter, Theo en Matthijs!

De komende weken zullen in het teken staan van opbouw naar het nieuwe seizoen.

Mocht je nog op vakantie gaan, heel veel plezier!

Ik hoop jullie weer snel te ontmoeten op onze clubavond.

Met sportieve groet,
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn