‘Van de Voorzitter’ (45)

ledenvergadering

In de 45e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

De Week van de Scheidsrechter
Tijdens deze week willen de KNVB en ARAG zoveel mogelijk voetballers en voetballiefhebbers de scheidsrechter laten bedanken voor hun waardevolle inzet.

Sommige leden van SAO Apeldoorn hebben dit mogen ervaren bij de vereniging waar zij een wedstrijd floten en waar tevens een presentje kregen aangeboden in het kader van de Week van de Scheidsrechter.

Als samenwerkende scheidsrechtersverenigingen binnen de stedendriehoek hebben wij als SZO Zutphen, DSVenO en SAO Apeldoorn een gezamenlijk programma gemaakt voor woensdag 9 oktober met deze keer als gastheer DSVenO. Er was een gezamenlijke training en een lezing van betaald voetbalscheidsrechter Clay Ruperti. Wat mij betreft een geslaagd programma waar elders op de site nog apart aandacht aan wordt gegeven.

SO-II opleiding
Als bestuurslid vertel ik altijd trots over de cursussen die bij ons in “De Haven” worden gehouden. Trots dat het ons lukt om cursussen “vol” te krijgen en trots dat onze accommodatie een prachtige cursuslocatie is.

Dit jaar heb ik het geluk om zelf deelnemer te zijn aan deze opleiding. Met 19 cursisten zijn we begonnen aan een opleiding van vijf avonden en een groot aantal huiswerkopdrachten. De jongste is 19 jaar en de oudste is 55 jaar. Wat mij opviel was het enthousiasme van de docent en de deelnemers. Het zijn allemaal jongens die serieus met onze mooie hobby bezig zijn en het hoogst haalbare willen nastreven. Daarvoor is zelfreflectie een instrument. Je moet weten waar je nu staat, weten waar je naar toe wilt werken, je moet openstaan voor feedback om je verder te ontwikkelen. Dit vraagt ook om een actieve bijdrage van de SB-er, die voor de SO-II-ers ook als coach staat opgesteld. Dit betekent minimaal drie coachingsrapporten, je normale rapporten en minimaal zes zelfreflectierapporten. Echt mooi om deel uit maken van deze groep. 

Bestuursvergadering
De bestuursvergadering van 14 oktober stond naast de standaard onderwerpen in het teken van de ALV. Zo’n algemene ledenvergadering vraagt een grondige voorbereiding. Met alle documenten die jullie als leden inmiddels in de mail hebben ontvangen vragen wij als bestuur decharge voor het gevoerde beleid. We gaan enkele leden huldigen en natuurlijk zijn er bestuursleden volgens rooster aftredend. De aftredende bestuursleden hebben zich beiden herkiesbaar gesteld.

Voorzittersoverleg
Op 28 oktober komen we als voorzitters van de scheidsrechtersverenigingen Oost bij elkaar. Wij vinden het belangrijk om twee keer per jaar bij elkaar te komen om zaken met elkaar te bespreken en indien nodig (gezamenlijk) in actie te komen.

Op de agenda staan (naast opening, verslag, rondvraag en sluiting) de onderwerpen:

  • Stand van zaken regionale samenwerking
  • Vertegenwoordiging VCN. Rijk Middelman (secretaris Arnhem) heeft te kennen gegeven bereid te zijn deze functie te vervullen.
  • Loting Jan Willem van Essentoernooi 2020
  • Vaststellen finale spelregelwedstrijd COVS-groepen (april 2020). Organisatoren laatste 5 jaar: Doetinchem, Arnhem, Enschede, Deventer, Apeldoorn
  • Mededelingen uit de groepen

ALV FAA
Op 29 oktober is de Algemene ledenvergadering van de FAA (Federatie Apeldoornse Amateurvoetbalverenigingen). Ik heb de agenda nog niet mogen ontvangen, maar we zullen zeker ingaan op de toekomstige besturing met het convenant en de voortgang binnen Ambitieus 055.

Op en rond de velden
In de media was de laatste weken aandacht voor de minder leuke kanten van onze hobby. Een wedstrijd van JO12 gestaakt en ook scheidsrechters die fysiek zijn belaagd. Het is onlangs helaas ook voorgekomen bij een lid van de SAO  Apeldoorn. Wij willen als bestuur jullie steunen bij dit soort voorvallen. In dit geval heb ik met betrokken scheidsrechter contact gehad, zijn verhaal gehoord en gevraagd welke ondersteuning hij wilde van ons als bestuur, van de KNVB en van ons allen op de clubavond. Als het moet maken we er werk van, want we gaan dit niet accepteren! Gelukkig hebben onze leden de afgelopen jaren bijna niet te maken gehad met fysiek geweld tegen hen. Wij willen dan ook als vereniging de mooie kanten van onze hobby voor het voetlicht brengen. Wij staan achter onze hobby en zullen geen mogelijkheid onbenut laten om dat te promoten.

Rabo ClubSupport
Dank je wel Rabobank met jullie actie ClubSupport. Prachtig dat een organisatie een geldbedrag vrijmaakt om clubs te ondersteunen.Dankzij deze clubsupportactie hebben wij een prachtig bedrag van € 637,54 mogen ontvangen.

Dank je wel Rabobank en dank je wel aan eenieder die op onze club heeft gestemd!

Hoe is dat nou in de derde klasse?
Nou ook gewoon een potje voetbal met alles d’rop en d’ran net zoals in de 4e klasse. Nog steeds geen VAR en gewoon clubassistenten. We vergeten mijns inziens te vaak dat het gewoon een spelletje is waar we met onze hobby voetbal een gezonde ambitie mogen hebben, maar vooral ook lol moeten hebben.

Nou die ambitie is wel één van de verschillen tussen de 3e en de 4e klasse. Er is meer gretigheid en honger naar de winst en de koppies gaan minder snel hangen. Een ander verschil wat mij betreft is dat het voetbal verzorgder is.

Wat niet anders is dat er mooie doelpunten zijn, maar ook domme blunders. Er zijn ook nog steeds onvoorzichtige, onbesuisde en buitensporige overtredingen, waar ik tegen op moet treden.

Voor mij is het leukste van de 3e klasse, dat ik bij allemaal nieuwe ploegen kom en ook op voor mij nieuwe accommodaties.

Wat mij vies tegenviel was mijn 2e rapportage. Mijn pluspunten waren nu minpunten en de beleving die ik bij de wedstrijd had (inclusief de complimenten) kwamen niet overeen met de rapportage. Dat is slikken. Gelukkig zit ik op de SO-II waar ik zelfreflectierapporten moet maken en gelukkig heb ik jullie op de clubavond, want ik baalde stevig. Maar na wat gesprekken ben ik weer helemaal klaar voor een potje in de reserve hoofdklasse.

Rest mij jullie ook veel succes en plezier te wensen bij de komende wedstrijden!

Met sportieve groet, 
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn.