‘Van de Voorzitter’ (46)

ledenvergadering

In de 46e column ‘Van de Voorzitter’ vertelt René Beijen over zijn ervaringen als voorzitter van de SAO Apeldoorn en als scheidsrechter.

ALV SAO Apeldoorn
Op 22 oktober hebben we onze jaarlijkse ALV gehouden. We hebben als SAO Apeldoorn een goed en stabiel jaar achter de rug. Die stabiliteit komt tot uiting in het feit dat onze vereniging lekker draait, er zijn geen negatieve uitschieters en onze scheidsrechters hebben een plezierig seizoen achter de rug. Dat het goed gaat, komt tot uiting in de opkomst op de clubavonden, een topjaar qua promoties en een groot aantal cursussen en bijeenkomsten die in onze “Haven” worden georganiseerd. Mede door deze inkomsten schrijven we dit jaar “zwarte cijfers”, waar in de begroting nog werd uitgegaan van “rode cijfers”. Je kunt alleen maar een goede gastheer zijn met de inzet van leden die ervoor zorgen dat de accommodatie er tip-top uitziet en de barbezetting is geregeld. We tonen onze dank op de vrijwilligersavond maar die spreken we nogmaals uit op deze ALV.

Onze nieuwe penningmeester nam ons mee in cijfers van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. De zaal was zichtbaar tevreden met de wijze waarop Remon dit deed. Wij zijn als bestuur zeer tevreden met de uitkomsten en aanbevelingen van de kascommissie en danken de leden voor de decharge van het gevoerde beleid van het afgelopen seizoen.

Tijdens onze ALV zijn er ook feestelijkheden. We hadden drie leden die hun 25-jarig jubileum vierden: Nelis Oudbier (verhinderd), Wim Jeths en Harrie Hurenkamp. Voor mij als voorzitter altijd weer een mooi moment om “de speld” te mogen opspelden.

Een bijzonder mooi moment was het uitreiken van de gouden scheidsrechtersspeld aan ons erelid Henk van der Pijl. De COVS kent regelmatig onderscheidingen toe. Dit als erkenning voor de inzet van verenigingsvrijwilligers of KNVB-officials met een lange staat van dienst. Afhankelijk van de lengte van de ‘diensttijd’ en de zwaarte van de functie zijn er verschillende onderscheidingen: een zilveren en gouden scheidsrechtersspeld. Dat de lange staat van dienst van “onze Henk” door de COVS is gewaardeerd met een gouden speld, geeft wel aan dat wij als SAO Apeldoorn in onze handen mogen knijpen met een lid als Henk van der Pijl. De gouden speld werd opgespeld door Ron Sotthewes, voorzitter van de landelijke COVS.

Bernard de Vries was te gast in twee rollen, te weten als voorzitter van de Apeldoorn Cup-commissie en als ambassadeur van de KNVB regio Apeldoorn-Voorst. Over beide rollen heeft Bernard een toelichting gegeven.

Eén van de afsluitende agendapunten was het bestuursrooster. Volgens dit rooster waren Luuk Timmer (algemeen bestuurslid) en René Beijen (voorzitter) aftredend en herkiesbaar. De ALV heeft ingestemd met een nieuwe termijn voor beide bestuursleden. Volgend jaar is André Bakker aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar vanwege werkomstandigheden. Ben jij lid en geïnteresseerd om toe te treden tot een leuk en degelijk bestuur, meld je aan! 

Bij de rondvraag kwam er nog een vraag over de gesteldheid van ons trainingsveld. Ik heb aangegeven dat ik in januari 2020 weer een afspraak heb met de adviseur van de gemeente Apeldoorn. Ik kijk terug op een geslaagde ALV.

Voorzittersoverleg
Op 28 oktober komen we als voorzitters van de scheidsrechtersverenigingen Oost bij elkaar. Wij vinden het belangrijk om twee keer per jaar bij elkaar te komen om zaken met elkaar te bespreken en indien nodig (gezamenlijk) in actie te komen.

Op de agenda staan (naast opening, verslag, rondvraag en sluiting) de onderwerpen: 

  • Stand van zaken regionale samenwerking
  • Vertegenwoordiging VCN. Rijk Middelman (secretaris Arnhem) heeft te kennen gegeven bereid te zijn deze functie te vervullen.
  • Loting Jan Willem van Essentoernooi 2020
  • Vaststellen finale spelregelwedstrijd COVS-groepen (april 2020). Organisatoren laatste 5 jaar: Doetinchem, Arnhem, Enschede, Deventer, Apeldoorn
  • Mededelingen uit de groepen

De samenwerking tussen COVS’en is heel erg verschillend. Het is goed om elkaars verhaal te horen. Wij staan er in de samenwerking als stedendriehoek Zutphen-Deventer-Apeldoorn goed voor. Onze geografische ligging is daarbij een voordeel.

We hebben gesproken over hoe we als scheidsrechtersverenigingen omgaan met vergoedingen voor “aangevraagde” wedstrijden. Op hoofdlijnen komt dit wel overeen, maar in details en organisatie gaan we daar verschillend mee om. De hoofdlijn is KNVB-vergoeding plus een vergoeding voor de brandstofkosten.

Er is uitgebreid gesproken over de relatie scheidsrechterbegeleider – scheidsrechter. Daar valt nog veel verbetering te halen. Dit punt wordt meegegeven aan de landelijke COVS om te bespreken met de KNVB.

De voordracht van de vertegenwoording voor Oost in de landelijke COVS in de persoon van Rijk Middelman kreeg de instemming van de hele vergadering.

De loting van het Jan Willem van Essentoernooi is elk jaar weer een bijzondere activiteit. De kokers met de namen, de schaaltjes en de trekking doen niet onder voor wat wij op televisie zien. Apeldoorn zit dit jaar in poule B en is gekoppeld aan de tegenstanders Almelo, Doetinchem, Zwolle en Deventer.

Verder is er nog in het algemeen gesproken over de organisatie van landelijke spelregelwedstrijden, voorzitterschap VCN, subsidies COVS en rechtsbijstandverzekering individuele COVS-verenigingen.

Het is goed om als voorzitters Oost twee keer per jaar bij elkaar te komen en zaken die spelen uit te wisselen. En dank je wel Han Marsman, dat jij dit wilt coördineren.

ALV FAA
Op 29 oktober is de Algemene ledenvergadering van de FAA (Federatie Apeldoornse Amateurvoetbalverenigingen). Op de agenda naast de standaardonderwerpen (opening, ingekomen pot, notulen, rondvraag en sluiting) “hoe nu verder?”, financiële stukken, Apeldoorn cup 2019, Apeldoorn Cup 2020 en de Cup O23.

De evaluatie van de Apeldoorn Cup was positief. Er worden een paar kleine verbeterpunten aangebracht om het nog beter te laten verlopen. De Apeldoorn cup 2020 wordt gehouden van 15 augustus tot en met 22 augustus. Heren scheidsrechters, noteer alvast maar in de agenda!

Het belangrijkste agendapunt wat mij betreft was: ‘Hoe nu verder met FAA?’ Nadat de aanwezigen hun stem hebben laten horen, is besloten dat de FAA verder gaat met operationele zaken zoals het organiseren van voetbaltoernooien (Apeldoorn cup). De convenantpartners hebben op 20 november een bijeenkomst waarbij zij hun driekoppige bestuur gaan kiezen. De convenantpartners staan opgesteld voor de beleidszaken van het voetbal. Feit: niet alle Apeldoornse voetbalverenigingen zijn convenantpartner.

Bernard de Vries heeft de rol van ambassadeur voor de KNVB Apeldoorn-Voorst toegelicht tijdens de vergadering.

Kerstsfeer op 17 oktober
Op onze clubavond werden wij geconfronteerd met een stroomstoring in de wijk van ons clubhuis en trainingsveld. De storing ontstond rond 15:30 uur en werd snel hersteld op een heel klein stukje na. Precies ons stukje. We hadden wel licht achter de bar, maar de rest van de kantine was donker en ook de lampen op het trainingsveld konden vanwege de stroomstoring niet worden ontstoken. Helaas geen training, maar gezellig met waxinelichtjes de clubavond wat eerder aangevangen. Omdat het licht achter de bar nog werkte konden we wel een drankje nemen. Een leuke onverwachte kerstsfeer in oktober.

Op en rond de velden
Het is tot nu toe een normaal seizoen. Op de clubavonden en in onze wedstrijdverslagen in de groepsapp zie ik “de normale dingen” voorbij komen.

Wat ik wel anders vind ten opzichte van andere seizoenen is dat er meer ontevredenheid is over SB’ers. Dat pakken we op in de COVS en waar nodig individueel. Ik bespeur in de media ook meer incidenten op en rond het veld. Ik hoorde het ook tijdens het voorzittersoverleg, maar gelukkig speelt dit niet bij onze leden.

Persoonlijk werd ik verrast door een mail van mijn nieuwe SB’er. Ik heb vanwege mijn SO-II-opleiding en een rapportage al regelmatig contact gehad met mijn SB’er. We hebben de verwachtingen naar elkaar uitgesproken en het loopt mijns inziens prima.

Wat mij opvalt is dat er een heel groot nieuw potentieel scheidsrechters op de voetbalvelden loopt. Ik krijg tijdens de wedstrijden, meer dan vorig jaar, tips hoe ik het beter zou kunnen doen. Ik wijs ze dan na de wedstrijd fijntjes op de SO-III-cursussen die overal in de regio starten.     

Veel plezier bij de komende wedstrijden!

Met sportieve groet, 
René Beijen

René Beijen

René Beijen – Voorzitter SAO Apeldoorn.