Hoofdstuk 6 (2) ‘Handleiding voor Scheidsrechters’ 1947

De SAO Apeldoorn publiceert delen uit de “Handleiding voor scheidsrechters” uit 1947. In dit artikel volgt deel 2 van hoofdstuk 6, dat gaat over de macht van de scheidsrechter. Veel leesplezier!

Het verwijderen van een speler
Om vier redenen kan een speler door den scheidsrechter  onmiddellijk en blijvend van het speelveld worden verwijderd:
1e. wegens het zich schuldig maken aan een overtreding welke een waarschuwing ten gevolge zou hebben gehad,  nadat hij reeds eerder een waarschuwing ontving;
2e. wegens een gewelddadige handeling;
3e. wegens het gebruik van onbehoorlijke of beleedigende taal;
4e. wegens het, naar het oordeel van den scheidsrechter, zich  schuldig maken aan ernstig gemeen spel.

Wat moet onder onbehoorlijke of beleedigende taal worden verstaan? Het is niet mogelijk een omschrijving van dit begrip te geven. Toch geven de spelregels wel een richtlijn aan.  Immers onwelvoegelijke taal valt onder wangedrag, waarvoor  de scheidsrechter een waarschuwing moet geven; daarentegen  wordt bij beleedigende of onbehoorlijke taal tegenover den  scheidsrechter of de spelers een speler onmiddellijk van het  veld verwijderd.

Een en ander moge den scheidsrechter een aanwijzing zijn, dat hij een speler alleen in ernstige gevallen onmiddellijk van  het speelveld dient te verwijderen.

Wanneer de scheidsrechter een speler van het veld heeft  weggezonden, moet hij diens naam en adres noteeren en deze aan den Bond mededeelen alsmede de reden, waarom deze  straf werd toegepast. Tijdens den wedstrijd moet aan den  aanvoerder van den gestraften speler kennis worden gegeven  van de verwijdering. Weigert een speler zijn naam te zeggen, dan vrage de scheidsrechter dien aan den aanvoerder of zorge op andere wijze, dat hij dien te weten komt ten behoeve van zijn opgave aan den Bond. In het geval, dat een speler een tegenstander een klap geeft en deze slaat terug, terwijl de scheidsrechter het eerste voorval niet, doch het tweede wél ziet, zij verwezen naar het overeenkomstige geval, behandeld bij de waarschuwing.

Begaat een speler een overtreding, waarvoor als straffen zijn voorgeschreven een vrije schop (of strafschop) alsmede wegzenden uit het veld, dan moeten beide worden toegepast. De eene straf heft de andere niet op.

Duur van de macht van den scheidsrechter
Niet alleen gedurende den speeltijd van den wedstrijd strekt zich de macht van den scheidsrechter uit; deze vangt  aan op het oogenblik, dat hij het speelveld betreedt en geldt ook gedurende tijdelijke stakingen alsmede wanneer de bal  buiten het spel is.

Bij overlast van het publiek is de ontvangende vereeniging  verantwoordelijk voor de veiligheid van den scheidsrechter

Ook de spelers van beide partijen zijn verplicht hun volle  medewerking te verleenen voor het verzekeren van zijn veiligheid. Wacht een verbolgen publiek den scheidsrechter buiten het terrein op met het kennelijke doel hem daar te molesteeren, dan is de ontvangende vereeniging verplicht alles in het  werk te stellen, om te zorgen, dat zijn veiligheid geen gevaar  loopt.